Издаване на предварителни разрешения за геозащитни мерки и дейности и за строителство на сгради и съоръжения в свлачищни райони
Закон за устройство на територията - чл. 96, ал. 3 и ал. 4
Заявление
Адрес за кореспонденция
Телефон
Факс
Е-поща
УВАЖАЕМИ Г-Н/Г-ЖО МИНИСТЪР,
Моля да ми бъде издадено предварително разрешение за строителство по реда на чл. 96, ал. 3 или ал. 4 от Закона за устройство на територията за (урегулиран/и) поземлен/и имот/и
ЕКАТТЕ
кв.
м.
по плана на
Становище от Геоазащита ЕООД клон:
Дата: 01.06.2020 г.
Прилагам следните документи:
Електронно подписване:
Заявлението и приложените към него документи ще трябва да бъдат подписана електронно, с помощта на "Квалифициран електронен подпис" (КЕП), на следващата стъпка от процеса (преди да бъде изпратено към администрацията).
Желая услугата да ми бъде предоставена по следния начин:
Електронен документ:


Хартиен документ:
Моля потвърдете: