Одобряване на технически и работни инвестиционни проекти за обекти на техническата инфраструктура с обхват и значение за повече от една област и за обекти с национално значение
Закона за устройство на територията - чл. 145, ал. 2
ЗАЯВЛЕНИЕ
Собствено име
Презиме
Фамилия
E-mail
ЕГН
Лична карта №
Издадена от
Издадена на
Телефон
Допълнителен телефон
Пощенски код
Област
Община
Населено място
Постоянен адрес
Моля,
Дата: 16.01.2019 г.
Цена
Вид Цена Период
Обикновена Съгласно раздел ІV от Тарифа № 14 за таксите, събирани в системата на МРРБ и от областните управители (обн. ДВ. бр.94/ 12.08 1998г.) и Инструкция № 3 от 17.12.2001г. на МРРБ за прилагането му (обн. ДВ. бр.111/ 28.12.2001г.) няма
Необходими документи
Наименование
За извършване на строителни и монтажни работи, като основен ремонт, реконструкция, основно обновяване, преустройства, реставрация и адаптация, при които се засяга конструкцията на строежа - извършено обследване по реда на чл. 176в съгласно чл. 148, ал. 13 от ЗУТ.
Не разполагам с такъв файл - не е приложим
Коментар за липсата на файл:
Разрешение на общинските органи по озеленяване за премахване на засегнатата от строителството дървесна растителност съгласно чл. 148, ал. 12 от ЗУТ.
  • За одобряване на технически/ работен инвестиционен проект - Оценка на съответствието на инвестиционния проект с основните изисквания към строежите, извършена с доклад, съставен от регистрирана фирма - консултант, несвързана с проектанта - за обекти от първа, втора и трета категория задължително, а за обекти от по-ниска категория - по желание на възложителя, съгласно чл.142, ал. ал.4 от ЗУТ.
  • За одобряване на идеен инвестиционен проект, който да бъде основание за издаване на разрешение за строеж и за възлагане на строеж по Закона за обществените поръчки - Предварителна оценка за съответствие на идейния инвестиционен проект със съдържание по чл.142, ал.2, предложение първо от ЗУТ, извършена с доклад, съставен от регистрирана фирма - консултант, несвързана с проектанта - за обекти от първа, втора и трета категория задължително, а за обекти от по-ниска категория - по желание на възложителя, съгласно чл.142, ал. 6, т. 2 от ЗУТ.
Не разполагам с такъв файл - не е приложим
Коментар за липсата на файл:
За строителство на сгради и съоръжения, предвидени с подробен устройствен план, приет от съответния експертен съвет, в райони, вписани в регистъра на свлачищните райони и на районите с абразионни и ерозионни процеси, поддържан от държавните дружества за геозащита, в т.ч. в райони, за които е наложена строителна забрана - приети инженерно-геоложки и хидрогеоложки проучвания за общата и локалната устойчивост на територията от специализиран състав на експертен съвет на МРРБ, отчетен положителен ефект от изпълнението на геозащитните мерки и дейности чрез мониторинг по чл. 95, ал. 3 от ЗУТ, доказателства за вписани в регистъра по чл. 95, ал. 2 от ЗУТ данни от извършения мониторинг и предварително разрешение на министъра на регионалното развитие и благоустройството по чл. 96, ал. 4 от ЗУТ.
Не разполагам с такъв файл - не е приложим
Коментар за липсата на файл:
За изпълнение на геозащитни мерки и дейности в свлачищни райони, вписани в регистъра по чл. 95, ал. 2 от ЗУТ на свлачищните райони в страната и на районите с абразионни и ерозионни процеси по Черноморското и Дунавското крайбрежие, за ограничаване на свлачищата, ерозионните и абразионните процеси и за предотвратяване на аварии и щети и във връзка с извършване на геозащитни мероприятия - приети инженерно-геоложки и хидрогеоложки проучвания за общата и локалната устойчивост на територията от специализиран състав на експертен съвет на МРРБ, вписани данни в регистъра по чл. 95, ал. 2 от ЗУТ и предварително съгласие на министъра на регионалното развитие и благоустройството по чл. 96, ал. 4 от ЗУТ.
Не разполагам с такъв файл - не е приложим
Коментар за липсата на файл:
Опис, придружен със опорен план, определящ сградите за премахване без режим на застрояване и/или тези за запазване за определен срок до завършване на строежа във връзка с чл. 148, ал. 9, т. 4 от ЗУТ.
Документи за учредяване право на строеж по реда на Закона за държавната собственост за обекти, предвиждащи застрояване върху морското дъно и дъното на българския участък и крайбрежната заливаема ивица на р. Дунав в полза на община за изграждане или разширение на рибарско пристанище или на специализиран обект за обслужване на риболовни дейности по смисъла на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България съгласно чл.189а от ЗУТ.
Съгласуването от администрацията, управляваща пътя на инвестиционните проекти, които засягат републиканските пътища.
Копие от действащи подробни устройствени планове в обхвата на инвестиционни проекти, заверени от съответните общински/ областни администрации за случаите, когато актовете за одобряването им са издавани от общинска/ областна администрация.
Документи по чл. 143 и по чл. 144, ал. 1 и 2 от ЗУТ, в т.ч.:
  • влeзли в сила административни актове, които в зависимост от вида и големината на строежа са необходимо условие за разрешаване на строителството по Закона за опазване на околната среда и Закона за биологичното.
  • решение на съответната комисия по чл. 17 от Закона за опазване на земеделските земи (ЗОЗЗ) за промяна на предназначението на земята и за определяне на площадки за рекултивация, за хумусни депа, терени за временно ползване и др. допълнителни площадки и трасета свързани с изграждането и ползването на обекта,
  • документи за собственост или учредено право на строеж, или право да се строи в чужд имот по силата на специален закон. За изграждане на национален обект, на обект с национално значение или на общински обект от първостепенно значение не се представя документ за собственост, а документи, удостоверяващи, че са приключили отчуждителните производства по Закона за държавната собственост и по Закона за общинската собственост съгласно чл.144, ал.6 от ЗУТ.
  • необходимите разрешения и актове за учредяване на ограничени вещни права върху поземлени имоти в горски територии и за промяна на предназначението на поземлените имоти в горски територии по Закона за горите. Поземлени имоти в горски територии, които стават публична държавна или общинска собственост, се смятат с променено предназначение от датата на влизане в сила на подробен устройствен план, предвиждащ изграждане на национален обект по смисъла на Закона за държавната собственост и Закона за устройство на територията, съгласно чл.73, ал.5 от Закона за горите.
  • други актове, представляващи условие за разрешаване на строителството по специален закон (Закона за водите, Закона за пътищата, Закона за железопътния транспорт, Закона за енергетиката, Закона за електронните съобщения, Закона за здравето, Закона за защита от шума в околната среда, Закона за защитените територии, Закона за управление на отпадъците, Закона за защита от бедствия, Закона за културното наследство, Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата в Република България, Закона за физическото възпитание и спорта и др.)
Прилагам следните документи:
Електронно подписване:
Заявлението и приложените към него документи ще трябва да бъдат подписана електронно, с помощта на "Квалифициран електронен подпис" (КЕП), на следващата стъпка от процеса (преди да бъде изпратено към администрацията).
Желая услугата да ми бъде предоставена по следния начин:
Електронен документ:


Хартиен документ:
Моля потвърдете: