Издаване на разрешение за строеж за обекти на техническата инфраструктура с обхват и значение за повече от една област и за обекти с национално значение
Чл. 148, ал. 3, т. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ)
Заявление
Адрес за кореспонденция
Телефон, факс
E-поща
УВАЖАЕМИ Г-Н/Г-ЖО МИНИСТЪР,
       Моля, на основание чл. 148, ал. 3 от Закона за устройства на територията (ЗУТ), да бъде издадено разрешение за строеж на обект:
на територията на:
Дата: 16.01.2019 г.
Цена
Вид Цена Период
Обикновена Съгласно раздел ІV от Тарифа № 14 за таксите, събирани в системата на МРРБ и от областните управители (обн. ДВ. бр.94/ 12.08 1998г.) и Инструкция № 3 от 17.12.2001 г. на МРРБ за прилагането му (обн. ДВ. бр.111/ 28.12.2001г) (do not trust)1 day
Необходими документи
Наименование
Строителни и монтажни работи в райони, вписани в регистъра на свлачищните райони и на районите с абразионни и ерозионни процеси, поддържан от държавните дружества за геозащита, в т.ч. в райони, за които е наложена строителна забрана – при условията и по реда на чл. 96, ал. 4 и ал.6 от ЗУТ
Не разполагам с такъв файл - не е приложим
Коментар за липсата на файл:
За изпълнение на геозащитни мерки за ограничаване на свлачищата, ерозионните и абразионните процеси и за предотвратяване на аварии и щети и във връзка с извършване на геозащитни мероприятия – при условията и по реда на чл. 96, ал. 3 и 4 от ЗУТ
Не разполагам с такъв файл - не е приложим
Коментар за липсата на файл:
За основен ремонт, реконструкция, основно обновяване, преустройства, реставрация и адаптация, при които се засяга конструкцията на строежа - извършено обследване по реда на чл. 176в от ЗУТ на съществуващия строеж за установяване на характеристиките му и съставяне на технически паспорт по реда на чл. 176а съгласно изискването на чл.147, ал.13 от ЗУТ
Не разполагам с такъв файл - не е приложим
Коментар за липсата на файл:
Копие от действащи подробни устройствени планове в обхвата на инвестиционни проекти, заверени от съответните общински/ областни администрации за случаите, когато актовете за одобряването им са издавани от общинска/ областна администрация
Не разполагам с такъв файл - не е приложим
Коментар за липсата на файл:
За инвестиционните проекти, които засягат републиканските пътища - съгласуване от администрацията, управляваща пътя по чл.144, ал.5 от ЗУТ
Не разполагам с такъв файл - не е приложим
Коментар за липсата на файл:
Опис, придружен с опорен план, определящ сградите за премахване, които са без режим на застрояване и/ или тези за запазване за определен срок до завършване на строежа, във връзка с чл. 148, ал. 9, т. 4 от ЗУТ.
Доказателства за спазване изискването на чл. 148, ал. 11 от ЗУТ във връзка със забраните по чл. 118а, ал. 1, т. 4 и чл.125а от Закона за водите (ЗВ) и изискванията на чл. 125 от ЗВ: разрешителни за заустване на отпадни води/ за инжектиране и реинжектиране на води, природен газ и др. по чл.118а от ЗВ съгласно чл. 148, ал. 11 от ЗУТ
В случаите на водоснабдяване на обекта от собствен водоизточник – разрешително, издадено по реда на глава четвърта от Закона за водите
Не разполагам с такъв файл - не е приложим
Коментар за липсата на файл:
За постройки и съоръжения по чл. 147, ал. 1 от ЗУТ, за случаите за които не се изисква одобряване на инвестиционен проект
 • документ за собственост, за учредено право на строеж или за право да се строи в чужд имот по силата на специален закон по чл.153, ал.1 от ЗУТ;
 • становище на инженер-конструктор с указания за изпълнението им - за строежите по чл.147, ал.1, т. 1, 4, 5 и 7 от ЗУТ;
 • становища на инженер-конструктор, на електроинженер и/или инженер по топлотехника с чертежи, схеми, изчисления и указания за изпълнение и становище с условията за присъединяване към разпределителната мрежа - в случаите по чл.147, ал.1, т. 14 от ЗУТ.
 • Ситуационна скица с обозначени линии на застрояване, разстояния и височини по чл. 153, ал. 1 от ЗУТ;
 • За строежи в границите и охранителните зони на недвижими културни ценности - съгласуване при условията и по реда на Закона за културното наследство съгласно чл. 147, ал. 3 от ЗУТ.
Не разполагам с такъв файл - не е приложим
Коментар за липсата на файл:
Разрешение от общинските органи за премахване на засегнатата от строителството дървесна растителност съгласно чл.148, ал.12 от ЗУТ
Документи по чл. 144, ал. 1 и ал. 2 от ЗУТ в т.ч.
 • Влезли в сила административни актове, които в зависимост от вида и големината на строежа са необходимо условие за разрешаване на строителството по Закона за опазване на околната среда, Закона за биологичното разнообразие, Закона за културното наследство или друг специален закон, и съответствие на инвестиционния проект с условията в тези актове;
 • Документи за собственост, за учредени вещни права като право на строеж, учредени сервитути за съоръженията по реда на съответните специални закони (Закона за енергетиката, Закона за електроните съобщения, Закона за водите, Закона за горите, Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата в Република България, Закона за физическото възпитание и спорта и др.) или право на преминаване по чл. 192 от ЗУТ и право на прокарване на отклонения от мрежи и съоръжения през чужди недвижими имоти по реда на чл. 193 от ЗУТ;
 • Решение на съответната комисия по чл. 17 от Закона за опазване на земеделските земи (ЗОЗЗ) за промяна на предназначението на земята и за определяне на площадки за рекултивация, за хумусни депа, терени за временно ползване и др. допълнителни площадки и трасета свързани с изграждането и ползването на обекта;
 • Необмите разрешения и актове за учредяване на ограничени вещни права върху поземлени имоти в горски територии и за промяна на предназначението на поземлените имоти в горски територии по Закона за горите.
 • Други актове - разрешения, лицензии, представляващи условие за разрешаване на строителството по специален закон (Закона за водите, Закона за пътищата, Закона за железопътния транспорт, Закона за енергетиката, Закона за електронните съобщения, Закона за здравето, Закона за защита от шума в околната среда, Закона за защитените територии, Закона за управление на отпадъците, Закона за защита от бедствия, Закона за културното наследство, Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата в Република България и др.)
 • Документи за учредяване право на строеж по реда на Закона за държавната собственост за обекти, предвиждащи застрояване върху морското дъно и дъното на българския участък и крайбрежната заливаема ивица на р. Дунав в полза на община за изграждане или разширение на рибарско пристанище или на специализиран обект за обслужване на риболовни дейности по смисъла на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България съгласно чл.189а от ЗУТ.
Одобрен инвестиционен проект (работен /технически)
Прилагам следните документи:
Електронно подписване:
Заявлението и приложените към него документи ще трябва да бъдат подписана електронно, с помощта на "Квалифициран електронен подпис" (КЕП), на следващата стъпка от процеса (преди да бъде изпратено към администрацията).
Желая услугата да ми бъде предоставена по следния начин:
Електронен документ:


Хартиен документ:
Моля потвърдете: